หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร
 
บุคลากร
 
 
นายณรงค์ พานิช
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 086-928-1759
 
สำนักปลัด
 
ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด


นางรุ่งทิวา จันทะประภา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 087-482-5212


นางสาวนพรัตน์ จันทโรภาส
นักทรัพยากรบุคคล
โทร : 089-638-1766


นางพิชชาพร บัวบาง
นักวิชาการศึกษา
โทร : 089-564-1512


นางสาวเนตรนภา ศรีเอี่ยม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 095-727-5599


นายตุรากร ราชเมืองแก้ว
นิติกร
โทร : 082-932-2342


ว่าง
นักวิชาการตรวจสอบภายใน


นางสาวทวีพร ศรีเอี่ยม
ครู
โทร : 082-395-9408


ว่าง
ครูผู้ดูแลเด็ก


นายชัยเนตร เนื่องดัด
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 081-887-1019


ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ


ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายพรชัย สุวรรณ
พนักงานสูบน้ำ
โทร : 090-195-0658
 
 
 


 
 
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-534-5854